1. အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်  

အမျိုးမျိုးသော ဝန်ဆောင်မုများကို အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနင့် သတ်မတ်ချက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ Shwe Casino စီစဉ်ပေးသော (ယခုနောက်ပိုင်းတွင် "ပေးသူ" "ကျွန်ုပ်တို့" "ကျွန်ုပ်တို့" သို့မဟုတ် "ကျွန်ုပ်တို့၏" ဟု ရည်ညွန်းပါသည်။ ဆက်စပ်) င့်/သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုဒ် www.shwecasino.com တဆင့် အချိန်တိုင်းတွေ့ရိရပါသည်။ မည်သည့် website တွင်မဆို။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူ ("ဝဘ်ဆိုက်") င့် မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ် ("ဝန်ဆောင်မ") စီစဉ်ပေးသည်။ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်များကို သတ်မတ်ထားသော ဂိမ်းစည်းမျဉ်းများနင့် အထွေထွေလောင်းကစားစည်းမျဉ်းများ (စုပေါင်း၊ "ဝန်ဆောင်မုများ") တို့နင့် တွဲဖက်ဖတ်ရုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သဘောတူညီချက်နင့် ဝန်ဆောင်မုများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်အသုံးပြုမုနင့် ဤနေရာတွင် စုစည်းထားသော ဝဘ်ဆိုက်များနင့် အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုမုကို ထိန်းချုပ်ရန် သဘောတူညီချက်နင့် မည်သည့်အခြေအနေများတွင်မဆို အသုံးချနိုင်သည့် "အိမ်လောင်းကစားစည်းမျဉ်းများ" ("စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ" ဟုခေါ်သည် 

 

အပလီကေးရင်း ဆိုသည်မ Apple iOS င့် Android OS လည်ပတ်သည့် စက်ပစ္စည်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် ဆော့ဖ်ဝဲ (ရံဖန်ရံခါ အဆင့်မြင့်တင်မ ပါအဝင်)၊ 

ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လောင်းကစား သို့မဟုတ် လောင်းကစားများတွင် အကန့်အသတ်မရိ၊ လောင်းကစားပြုလုပ်ခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်းနင့် လောင်းကစားခြင်း ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ပေးဆောင်သည့် ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်မုများ င့်/သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မုများ ားလုံးပါဝင်သည်။ 

 

Device ဆိုသည်မ မည်သည့်ပရိုဂရမ်ကိုမဆို ဝင်ရောက်အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းကို ဆိုလိုသည်။ သို့သော် ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများ၊ လက်ပ်တော့များ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက်များ၊ ဖုန်းများ၊ PDA များ၊ မိုဘိုင်းကိရိယာများနင့် Apple iOS င့Android OS လည်ပတ်မုစနစ်များသည် ဝဘ်ဆိုက်များကို အသုံးပြုရန်နင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရုရန် အသုံးပြုသည့် စက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မုများ ပေးအပ်ရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ 

 

ကစားသမားအကောင့် ဆိုသည်မ နေထိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်ခုတည်းတွင် အသုံးပြုခြင်းနင့် ဆက်စပ်နေသော လူတစ်ဦး၏ အကောင့်ကို ဆိုလိုသည်။ သီးခြားလူတစ်ဦးစီက ဖွင့်ပေးသည်။ ငါတို့က အဲဒါကို ထိန်းသိမ်းရမယ်။  

ဆော့ဖ်ဝဲဆိုသည်မ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်၊ ဒေတာဖိုင် သို့မဟုတ် အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ဆိုလိုသည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူများမ ပံ့ပိုးပေးထားသော အပလီကေးရင်းများ အပါအဝင် (ရေ့အဓိပ္ပာယ်နင့် သက်ဆိုင်သည့် အသုံးပြုသူ အချက်အလက်များ အပါအဝင်) င့် သင့်စက်တွင် ထည့်သွင်းရပါမည်။ 

Sportsbook ဆိုသည်မ "Sportsbook" အမည်ရ ဝဘ်ဆိုဒ်၏ ကဏ္ဍတွင် ပေးဆောင်နိုင်သော အင်တာနက် လောင်းကစားစနစ်အား ဆိုသည်။ "အားကစားလောင်းနည်း" င့် အထက်ဖော်ပြပါ အွန်လိုင်းဂိမ်းလုပ်ရားမုများအပါအဝင် ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မုမျာဖြစ်သည်။ 

2. အကောင့်ဖွင့်နည်းအကြောင်းအရာများ 

(i) သက်ဆိုင်ရာ "မတ်ပုံတင်ခြင်း" ခလုတ်ကို ိပ်ခြင်းဖြင့် (ii) အမန်ခြစ်ဘောက်စ်ကို ိပ်ပါ။ “ဤလျောက်လွာကိုတင်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည် တရားဝင်အသက်ပြည့်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနင့် ဤဝဘ်ဆိုက်ရ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဆောင်မုများသည် ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်းမရိကြောင်းနင့် ကျွန်ုပ်သည် တရားဝင်အသက်ပြည့်ကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကိုလည်း ကျွန်ုပ်လက်ခံပါသည်၊ 

 

သင်သည် အပြည့်အစုံဖတ်ရုနားလည်ပြီး ဤစည်းကမ်းသတ်မတ်ချက်များကို သဘောတူပါသည်။ ဤနေရာတွင် ကိုးကားထားသော အသုံးပြုမုစည်းမျဉ်းများ မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသော မူဝါဒများနင့် ကျင့်ထုံးများကို လက်ခံပါ။ 

 

ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် တရားဝင်စည်းနောင်ထားသော သဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်နင့် ဝန်ဆောင်မုပေးသူအကြား ("သဘောတူညီချက်") အသုံးပြုမုနင့် ဝန်ဆောင်မုများနင့် သက်ဆိုင်သည်။ 

 

စည်းကမ်းသတ်မတ်ချက်များ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လက်မခံပါက ကျေးဇူးပြု၍ "တ်ပုံတင်ရန်" ခလုတ် သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သော အမတ်ခြစ်ကွက်များကို မနိပ်ပါနင့်။ မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုမဆို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး/သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းအသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မကြိုးစားပါနင့်

3. တည်းဖြတ်ခြင်း။ 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် စည်းကမ်းသတ်မတ်ချက်များနင့် သတ်မတ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ရန်၊ အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ြောင်းလဲရန်နင့် ကုမ္ပဏီ၏လောင်းကစားစည်းမျဉ်းများ (သို့မဟုတ် ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု) ကို အချိန်မရွေး အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုနင့်ဆက်စပ်၍ ပြင်ဆင်ရန် တစ်ဦးတည်းသောအခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရိပါသည်။ မည်သည့်ပြင်ဆင်မ သို့မဟုတ် အပြောင်းအလဲများကိုမဆို ဝဘ်ဆိုက်မတစ်ဆင့် ုတ်ဝေပါမည်။ အပ်ဒိတ်များ၊ အပြောင်းအလဲများ၊ စည်းကမ်းသတ်မတ်ချက်များ ပြင်ဆင်ချက်။ င့် ကုမ္ပဏီ၏ လောင်းကစားစည်းမျဉ်းများသည် ဝဘ်ဆိုက်မတစ်ဆင့် အသိပေးချက်အတိုင်း အသက်ဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ဝဘ်ဆိုဒ်နင့် စက်မတစ်ဆင့် ဝန်ဆောင်မုတွင် ဝင်ရောက်ခြင်းနင့် ပါဝင်ခြင်းတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်း။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော သို့မဟုတ် မွမ်းမံထားသော သဘောတူညီချက်ကို သင်လက်ခံသည်ဟု ယူဆပါသည်။ 

 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူမ ၎င်း၏တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည့် တိုးတက်မု၊ အပ်ဒိတ်များနင့်/သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မုများကို စစ်ဆေးရန် သင့်တွင် တာဝန်ရိကြောင်း သင်အသိအမတ်ပြုပြီး သဘောတူလက်ခံပါသည်။ ထိုသို့သော အပ်ဒိတ်နင့် ပြုပြင်မုတစ်ခုစီအတွက် သင့်အား အကြောင်းကြားရန် တစ်ဦးတည်းသတိပေးခြင်းမ ဝန်ဆောင်မုပေးသူထံမ အကြောင်းကြားချက်များနင့် အချိန်ကြာလာသည်နင့်အမျ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး အပ်ဒိတ်တစ်ခုစီ၏ အပ်ဒိတ်နင့် အမားပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုစီအတွက် သင့်အား အသိပေးရန် ဝန်ဆောင်မုပေးသူအား တာဝန်တစ်စုံတစ်ရာ ဖန်တီးမည်မဟုတ်ပါ။ 

 

4. သတင်းအချက်အလက်နင့် ငွေကြေးအကြောင်းအရာ 

သတင်းများ၊ အကြောင်းအရာများနင့် နံပါတ်များကို စုစည်းထားခြင်း သို့မဟုတ် သင့်အား ဝဘ်ဆိုဒ်၊ ဝန်ဆောင်မုများနင့်/သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်မရ အပါအဝင် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းနင့်/သို့မဟုတ် မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို ၎င်းကို အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် အကြောင်းရင်းနင့်/သို့မဟုတ် ိမ်းဆည်းထားစေခြင်း။ ဈေးကွက်ရာဖွေရေးအစီအစဉ်များနင့် အကြောင်းအရာ၊ ရလဒ်များ၊ စာရင်းဇယားများ၊ အားကစားအချက်အလက်နင့် ဉ်ပြိုင်မုအစီအစဉ်များ။ လေးနက်မုများနင့် လောင်းကစား အစိတ်အပိုင်းများ၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်၊ ဗီဒီယိုများ၊ အကြောင်းအရာနင့် ပံ့ပိုးသူမ ပံ့ပိုးပေးသည့် အခြားအချက်အလက်များ။ (စုပေါင်းအားဖြင့်၊ "သတင်းအချက်အလက်") သည် ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့်/သို့မဟုတ် ထိုဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများမ ပိုင်ဆိုင်ပြီး သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုမုအတွက်သာ သင့်အား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားသည်။  

 

တိကျသော မတ်တမ်းထားရိမုကို သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပေးအပ်သည်။ ဤအခြေအနေများကို သင်သည် မည်သည့်နည်းလမ်း သို့မဟုတ် နည်းလမ်းကိုမျ မရာဖွေရပါ။ မွမ်းမံရန်၊ ကူးယူရန်၊ ပြန်လည်မွမ်းမံရန်၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်၊ သိမ်းဆည်းရန်၊ ဖြန့်ဝေရန်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ လူသိရင်ကြားပြသရန်။ ကေဘယ်မတစ်ဆင့် ထုတ်လွင့်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ထုတ်လွင့်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ားရမ်းခြင်း၊ ားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် လိုင်စင်ပေးခြင်းနင့် လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သတင်းအချက်အလက်ရရိစေသည့် အခြားအရာများ ပါဝင်သည်။  

 

ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဝန်ဆောင်မုများနင့် အချက်အလက်များကို ဝဘ်ဆိုက်တွင် င့်/သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများမတဆင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကုန်သွယ်မုအမတ်တံဆိပ်နင့် ဉာဏနင့်ပိုင်ဆိုင်မုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ၊ ရပိုင်ခွင့်များ၊ ခေါင်းစဉ်နင့် စိတ်ဝင်စားမုများနင့် ဝဘ်ဆိုက်ရ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဝန်ဆောင်မုများနင့် သတင်းအချက်အလက်များအတွက် အခြားပုံစံများ။ ၎င်းကို ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့်/သို့မဟုတ် ၎င်း၏လိုင်စင်ရိသူတို့က ထိန်းချုပ်ထားပြီး လိုင်စင်နင့်/သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ သင့်အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း သင်သဘောတူသည်။ င့် ဆော့ဖ်ဝဲအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များ သို့မဟုတ် လိုင်စင်တစ်ခုခု (သဘောတူညီချက်အောက်တွင် အတိအလင်းခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း (အပိုင်း 9.2 ကိုကြည့်ပါ))၊ ဝန်ဆောင်မုများနင့် ၎င်း၏အသုံးပြုမုမတစ်ဆင့် အချက်အလက်များ။ ဝဘ်ဆိုက်နင့်/သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းမတဆင့် ယခင်ကပေးထားသည့်အရာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရုပါ။ 

 

5. အသုံးပြုမုအခြေအနေများ 

ဝန်ဆောင်မုအသုံးပြုမုအခြေအနေများအရ သင်သည် ဝဘ်ဆိုဒ်၊ ဝန်ဆောင်မုများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲနင့်/သို့မဟုတ် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် မည်သည့်ဥပဒေအောက်တွင်မဆို တရားဝင်မဟုတ်သော မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုရန် သင်က အသိအမတ်ပြုပြီး တာဝန်ယူရန် တာဝန်ရိရပါမည်။ သဘောတူညီချက်နင့်/သို့မဟုတ် ဤအခြေအနေများကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြင့် အောက်ပါနိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သော အဖွဲ့ဝင်များအတွက် အလောင်းအစားနင့်/သို့မဟုတ် လောင်းကစားလုပ်ရားမုများတွင် ပါဝင်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ- ဖိလစ်ပိုင်၊ ဂျာမနီ၊ သြစတြေးလျ၊ ထိုင်ဝမ်၊ အမေရိကန်၊ စင်ကာပူ၊ ဟောင်ကောင်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ပြင်သစ်၊ ဂွာတီမာလာ၊ ဂိုင်ယာနာ၊ Martinique င့် Reunion။ စင်္ကာပူဥပဒေသည် စင်္ကာပူတွင်နေထိုင်သူများထံမ ဝဘ်ဆိုက်၊ ဝန်ဆောင်မုများနင့်/သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို တားမြစ်ထားသည်။ ထို့အပြင် စင်ကာပူတွင် နေထိုင်သူ မည်သူမဆို လောင်းကစား ဆိုက်အားလုံးကို ဝင်ရောက်ခြင်းမလည်း ပိတ်ပင်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် (င့် အခြားအသုံးအနုန်းများနင့် စည်းကမ်းသတ်မတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည့် အာမခံချက်များအပြင်) 

 

အထက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် နေထိုင်ခြင်းမပြုရပါ။ ဝဘ်ဆိုဒ်၊ ဝန်ဆောင်မုများနင့်/သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်သည့်အခါ။ 

အခြားသူများကိုယ်စားမပြုဘဲ မိမိကိုယ်စား ပြုမူဆောင်ရွက်ရမည် ၊တရားဥပဒေ ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်း ၊တရားစီရင်ခြင်းမခံရသော သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်မိမိ မထိန်းချုပ်နိုင်သော လောင်းကစားသမားအဖြစ် သတ်မတ်ထားသည်။ 

;သို့မဟုတ် ကစားသမားအကောင့်တစ်ခုရိနင့်ပြီးဖြစ်သည် ;သင်သည် (က) အသက် 18စ် သို့မဟုတ် () ဥပဒေ သို့မဟုတ် အသက်အရွယ် သို့မဟုတ် ဥပဒေအခြေခံအရ မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆို။ သင့်အား အသက်ကြီးသူအဖြစ် အကဲဖြတ်ရန် အသုံးပြုသည့်အရာ ("တရားဝင်အသက်") ;ဝန်ဆောင်မုကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ငွေဆုံးရုံးနိုင်ခြေများအကြောင်း အပြည့်အစုံသိရိနားလည်ထားပြီး၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမ သို့မဟုတ် တရားမဝင်သော မည်သည့်ငွေကြေးကိုမဆို သင်အပ်နံမည်မဟုတ်ပါ။ထိုအရာသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမုကို သွေးဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုလုပ်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဥပဒေ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရိဘဲ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့် ဖွင့်လစ်ထားသော သင့်အကောင့်ကို အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် သင်သည် ဝန်ဆောင်မုကိုအသုံးပြုရန် အခြားလူများကို လိမ်လည်သောအကြောင်းပြချက်များ သို့မဟုတ် တရားဝင်မဟုတ်သော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခုကြောင့် သင့်အကောင့်တွင် အလောင်းအစားများပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်များမ ကင်းဝေးခြင်း၊ ငွေကြေးခဝါချခြင်းအပါအဝင် မည်သည့်ဥပဒေမ ကင်းဝေးစေမည်မဟုတ်ပါ။ သင် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့် သက်ဆိုင်သည်။ 

 

အသုံးပြုသူ ID င့် ကစားသမားအကောင့်နံပါတ်နင့် စကားဝက်ကို လုံခြုံအောင်၊ လျို့ဝက်ထားရန်နင့် ခွင့်ပြုချက်မရိဘဲ ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းမ ကာကွယ်ရန်နင့် ယုံကြည်စိတ်ချမုအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ သင့်စကားဝက်ကို ချက်ချင်းပြောင်းပါ။ သို့မဟုတ် သင့်အသုံးပြုသူ ID၊ စကားဝက် သို့မဟုတ် အကောင့်နံပါတ်၏ လျို့ဝက်ချက်ကို ဝန်ဆောင်မုပေးသူကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားမည်ဆိုပါက၊ သင့်အသုံးပြုသူအမည်သည် မည်သည့်အရေးဆိုမုများအတွက်မဆို ဝန်ဆောင်မုပေးသူက တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ကစားသမားအကောင့်နံပါတ်နင့် သင့်စကားဝက်ကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ (ရည်ရွယ်ချက်ရိရ သို့မဟုတ် မရည်ရွယ်ဘဲဖြစ်စေ) ထုတ်ဖော်ပြသသည် 

 

ဝဘ်ဆိုဒ်၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို ကွဲလွဲသောနည်းလမ်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မုများကို အသုံးမပြုပါနင့်။ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မု၏ရရိနိုင်မုနင့် ကွဲလွဲနိုင်သည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်မတဆင့် အခြားအသုံးပြုသူများထံသို့ အဆင့်နိမ့်ချခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မု၏ လည်ပတ်မုစနစ်စွမ်းဆောင်ရည်များကို ကျဆင်းစေမည့် မည်သည့်အရာကိုမျ မလုပ်ပါနင့်။ 

 

သတင်းအချက်အလက်ရာဖွေရန် နည်းလမ်းတစ်ခုခုကို လွမ်းမိုးမ သို့မဟုတ် မရာဖွေပါနင့်။ အခြားအသုံးပြုသူများင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်ပရိုဂရမ်၊ ဖိုင်များ၊ သို့မဟုတ် ဒေတာကိုမျ အပ်လုဒ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုပါနင့်။ မရိုးသားသောနည်းလမ်းဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ရိနေသော သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဝန်ဆောင်မုများနင့်/သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်၏ လည်ပတ်မုစနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ 

;င်းသည် သင့်အတွက် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများက တရားမဝင် သို့မဟုတ် တားမြစ်ထားသော ဝဘ်ဆိုဒ်များနင့်/သို့မဟုတ် တားမြစ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် သင့်ဝန်ဆောင်မုများနင့် အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသည်။ သို့မဟုတ် သင် ဝဘ်ဆိုဒ်ကို သင်ဝင်ရောက်နေသည့် နိုင်ငံတွင်းရ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သက်ဆိုင်သည့် ကတိကဝတ်များ။ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။ 

 

မည်သည့်စက်ပစ္စည်း၊ စက်ရုပ်၊ ပင့်ကူပရိုဂရမ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်း (သို့မဟုတ် အထက်ဖော်ပြပါ သဘာဝနည်းလမ်းတစ်ခုခု) နင့် ဆန့်ကျင်ဘက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မု၊ စက်ပစ္စည်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ ပုံမန်လုပ်ဆောင်မုကို ဆန့်ကျင်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း မပြုပါနင့်။  

 

ဤအရာများထဲမ တစ်ခုကို ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ မပို့ပါနင့်။ င့်/သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ ုံးဖြတ်ချက်အရ ယူဆသည့်အရာများဖြစ်သည့် အခြားသူတစ်ဦးဦးအား အနောင့်အယက်ဖြစ်စေသော၊ မသင့်လျော်သော၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ ဆဲဆိုခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသော၊ ညစ်ညမ်းသော၊ ရန်စသော၊ လူမျိုးရေးအရ သို့မဟုတ် ကျင့်ဝတ်အရကန့်ကွက်သော သို့မဟုတ် ဘာသာရေးကို စော်ကားခြင်းကဲ့သို့သော အခြားသူတစ်ဦးအား၊ သို့မဟုတ် အကျင့်ပျက်ခြစားမုကို ဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် ုံ့ဆော်ပေးသော သို့မဟုတ် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်သည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုခု။ 

 

သင်သည် အရာရိ၊ ခေါင်းဆောင်၊ ဝန်ထမ်း၊ အကြံပေးလုပ်ငန်း တွဲဖက် သို့မဟုတ် ရွေကာစီနို၏ အေးဂျင့် သို့မဟုတ် ေကာစီနိုနင့် သက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဆက်ဆံရေး သို့မဟုတ် မိတ်ဖက်များ မဖြစ်ရပါ။ 

 

ဝဘ်ဆိုဒ်၏ ဝန်ဆောင်မုများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ စက်ကိရိယာနင့်/သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို အသုံးပြုသည့် အခြားအသုံးပြုသူများနင့် ဆန့်ကျင်ခြင်းမပြုပါနင့်၊ သို့မဟုတ် စစ်တမ်းများ၊ ပြိုင်ပွဲများ၊ သတင်းလွာများကို စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။ သို့မဟုတ် "အမိုက်မေးလ်" "အင်တာနက်စာတိုများ" သို့မဟုတ် ထုတ်လွင့်သည့် မက်ဆေ့ချ်များကို ပေးပို့/ပို့ပါ။  

 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူက ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ကစားသည့်ဂိမ်းများ၏ ရလဒ်ကို ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမတ်ပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းများ၏ရလဒ်များကိုသင်လက်ခံရပါမည်။ ပဋိပက္ခတိုင်းတွင် ဤအချက်ကိုလည်း လက်ခံနိုင်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပေါ်တွင် ပေါ်နေသော ဂိမ်းရလဒ်များနင့် ဂိမ်းဆာဗာကြား ဂိမ်းဆာဗာတွင် ပြသထားသော ရလဒ်များသည် သင့်အတွက် ပိုမိုနစ်သက်ဖွယ်ရိပြီး လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရိသည်။ သို့သော် ဝန်ဆောင်မုပေးသူမ တ်တမ်းတင်ထားသော အချက်အလက်ကို နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ် သတ်မတ်မည်ဖြစ်သည်။  

 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူ သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် ဝန်ဆောင်မုပေးသူကိုယ်စား ငွေကြေးလွဲပြောင်းမုများကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြောင်း လက်ခံပါ။ (“ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း”) ငွေပေးချေမုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူသည် မည်သည့်ငွေပေးချေမုကိုမဆို ဆိုင်းငံ့ထားပိုင်ခွင့်ရိကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။  

 

စက်ပစ္စည်းများ၏ ထောက်ပံ့မုနင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမုများအတွက် သင်သည် တာဝန်ယူရမည်ဟု သဘောတူပါသည်။ ကွန်ပြူတာနင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များနင့် အင်တာနက်အချက်ပြမုများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရုရန် အသုံးပြုသည့် ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် မည်သည့်နည်းနင့်မျ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်အချက်ပြမုများ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းတွင် သင်ပါဝင်သည့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မုပေးသူ သို့မဟုတ် အင်တာနက်လိုင်းများမတစ်ဆင့် သင့်အတွက် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ဆုံးရုံးမုများအတွက် မည်သည့်နည်းင့်မျ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။  

 

သင်းဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းကြံစည်မ အစီအစဉ်တွင် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပါဝင်ရန် ကြံရွယ်ရန် သို့မဟုတ် ကြိုးပမ်းခြင်း။ အခြားကစားသမားများနင့် လောင်းကစားလုပ်ဆောင်မုတွင်မဆို ငွေသားကတ်/ခရက်ဒစ်ကတ် တ်ပုံတင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ငွေသားကတ်/ခရက်ဒစ်ကတ် ၎င်းသည် မတ်ပုံတင်ထားသည့်အကောင့်ပိုင်ရင်နင့် သက်ဆိုင်ပြီး ကတ်ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ခိုးယူခံရခြင်းအား အစီရင်ခံခြင်းမခံရပါ။ ဆိုင်းငံ့ထား သို့မဟုတ် ရပ်စဲထားသော ယခင်အကောင့်များ သင့်တွင် မရိစေရပါ။ ဝန်ဆောင်ုပေးသူများ သို့မဟုတ် အခြားအွန်လိုင်းဂိမ်းအော်ပရေတာများမဖြစ်စေ။ ကစားသမားအကောင့်ကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မုပေးသူအား ားယွင်းသောအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ညွန်ကြားချက်များကို မပေးဆောင်ရပါ။ အထူးသဖြင့် မမန်သောအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် နားလည်မုလွဲမားစေသည့် ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် တရားဝင်အသက်မပြည့်သေးသူများအတွက် ပြစ်မုဖြစ်နိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူမ ဝန်ဆောင်မုပေးသော ဆော့ဖ်ဝဲနင့် ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင်သည် တရားဝင် အသက်မပြည့်သေးကြောင်း အတည်ပြုနိုင်လျင်၊ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင်၏ ကစားသမားအကောင့်ကို ပိတ်ရန် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရိပါသည်။  

 

6. မိုဘိုင်းအပလီကေးရင်းများ 

မိုဘိုင်းကိရိယာမတဆင့် ဝန်ဆောင်မုကို ဝင်ရောက်သည့်အခါတွင် အောက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ သက်ရောက်သည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် အခမဲ့မိုဘိုင်းအက်ပ်လီကေးရင်းများကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ သို့သော် မက်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ဒေတာအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော ပုံမန်ဝန်ဆောင်မုနုန်းထားများနင့် အခကြေးငွေများကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ အသက်ဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။ အပလီကေးရင်းသည် သင့်အား ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရုခွင့်ပေးသည်။ ထိုသို့ဝင်ရောက်ခွင့်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မတ်ချက်များနင့် ကိုက်ညီပါသည်။ သင်၏ သက်ဆိုင်ရာ မိုဘိုင်းကွန်ရက်အော်ပရေတာနင့် သင့်သဘောတူညီချက်၏ စည်းကမ်းချက်များကို သင်အသိအမတ်ပြုပါသည်။ အပလီကေးရင်းကို အသုံးပြုသည့်အခါ (မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ) သည် သက်ရောက်မုရိမည်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ချိတ်ဆက်မုကြာချိန်အတွက် အသုံးပြုခွင့် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မုကုန်ကျစရိတ်အတွက် သင့်မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မုပေးသူက ကောက်ခံနိုင်ပါသည်။ အပလီကေးရင်းကို အသုံးပြုနေစဉ် သို့မဟုတ် ထိုသို့သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ကုန်ကျစရိတ်များ ကျသင့်နိုင်ပါသည်။ စရိတ်စကတိုင်းအတွက် သင်လက်ခံသည်နင့်အမျ တာဝန်ယူပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည် အကယ်၍ သင်သည် အပလီကေးရင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် အသုံးပြုသည့် မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအတွက် ဘီလ်ကို ပေးချေခြင်းမရိပါက၊ အပလီကေးရင်းကို အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေရန် သင့်အား ခွင့်ပြုထားကြောင်း သင်ယူဆနိုင်သည်။ 

 

ဤအပလီကေးရင်းကို ခရီးဆောင်ဖုန်းများအတွက် ရနိုင်ပါသည်။ Apple iOS င့် Android OS လည်ပတ်မုစနစ်များဖြင့်၊ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် ကိရိယာနင့် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သော အပလီကေးရင်းကို အချိန်တိုင်း ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်၊ ပေးထားသော အက်ပ်သည် အင်တာနက်နင့် တယ်လီဖုန်းအချက်ပြမုအပြင် အက်ပ်လီကေးရင်း၏ရရိနိုင်မုအား အခြားအချက်များကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သည်ကို သင်အသိအမတ်ပြုပါသည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ ထိန်းချုပ်မုကို ကျော်လွန်သည်။ 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူများ၊ အဖွဲ့လိုက်ကုမ္ပဏီများနင့် ကန်ထရိုက်တာများသည် မည်သည့်တာဝန်မ မယူပါ။ ပလီကေးရင်း၏မရရိနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် မည်သည့်အခက်အခဲ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရုနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အက်ပ်ကိုအသုံးပြု၍မရခြင်းဖြစ်စေသည့် အခြားဆက်သွယ်ရေးစနစ်ချို့ယွင်းမုများအတွက်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူက မည်သည့်တာဝန်ယူမည်နည်း။ အပလီကေးရင်းများအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမ သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမုများအတွက် အပလီကေးရင်းကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် သင့်တွင် အင်တာနက်ပံ့ပိုးမုရိသော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းကိရိယာတစ်ခုရိရန်နင့် အနည်းဆုံးလိုအပ်သော specs များ ရိရပါမည်။ 

 

အပလီကေးရင်းဗားရင်းများကို လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များနင့် ဝန်ဆောင်မုများကို ပံ့ပိုးပေးရန် အခါအားလျော်စွာ အဆင့်မြင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။  

 

7. လောင်းကြေးငွေစာရင်းဖွင့်ခြင်း နင့် အကောင့်ဖွင့်ခြင်း 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့် ကစားပြီး အလောင်းအစားလုပ်ပြီး ဝန်ဆောင်မကို အသုံးပြုရန်၊ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်နင့် စတင်သည့်နည်းလမ်းအဖြစ် တ်ပုံတင်ရန် လျောက်လွာကို အပြီးသတ်ရပါမည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ထည့်သွင်းပါ (စာရင်းသွင်းခြင်း) သင်သည် ကိုယ်စားလယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တ်ပုံတင်စဉ်အတွင်း သင်တင်ပြသော အချက်အလက်အားလုံးနင့် ပြီးမြောက်သောအသင်းဝင်လျောက်လွာတွင် န်ကန်ခြင်း၊ န်ကန်ပြီး ပြည့်စုံမုရိရန် တာဝန်ရိပါသည်။ ၎င်းတွင် တ်ပုံတင်ဖောင်တွင် သင့်အမည် ("အမည်") ရန်ပုံငွေရင်းမြစ် (အကောင့်နင့်ဆက်စပ်နေသောဘဏ် အပါအဝင်) ကတ်နံပါတ်) င့် နေထိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မုပေးသူက ၎င်းကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး သင့်လျော်စွာ အကဲဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူထံ ထုတ်ဖော်ထားသည့် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လျို့ဝက်ထားရန် သေချာစေရန်၊ ဝန်ဆောင်မုပေးသူက ၎င်းကို သတင်းပို့မည်မဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် သင်၏လောင်းကစားအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် တည်ဆဲဥပဒေများနင့် စည်းမျဉ်းများ၊ တရားရုံးအမိန့်များ၊ သို့မဟုတ် လောင်းကစားပြနာများ သို့မဟုတ် ဥပဒေဆိုင်ရာတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေတစ်ခုခုကို ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမပြုပါက၊ သဘောတူညီချက်နင့် ဤအခြေအနေများအတွက် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လျို့ဝက်ထားရန်မ သင်၏တစ်ဦးတည်းတာဝန်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ငွေပေးချေမုဝန်ဆောင်မုပေးသူထံ ထုတ်ဖော်ရန် သို့မဟုတ် လွဲပြောင်းရန် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရိပါသည်။  

 

ဒါဟာ မင်းရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော တာဝန်ပါ။ ၎င်းကို သင့်အပေါ်တရားဝင်အသုံးပြုကြောင်း သေချာစေရန်။ ဝဘ်ဆိုက်နင့် ၎င်းတွင်ပါရိသော အချက်အလက်များ၊ ဆော့ဖ်ဝဲကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းနင့် ထည့်သွင်းခြင်းတို့ကို အသုံးပြုခြင်းနင့် ဝင်ရောက်ခြင်းမ သင့်ကို တားဆီးမည်မဟုတ်ပါ။ င့်/သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မုများတွင် အသုံးပြုခြင်းနင့် ပါဝင်ခြင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏အထောက်အထားကို ဆုံးဖြတ်ရန် နောက်ထပ်အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါသည်။ သင်၏အသင်းဝင်လျောက်လွာကို အတည်ပြုရန် အသက်အရွယ် (သင်၏အထောက်အထားနင့် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်ကို အတည်ပြုရန် ဓာတ်ပုံကဲ့သို့သော) သင်၏အချက်အလက်အသေးစိတ်အချက်အလက်ပြောင်းလဲမုများရိပါက မူလအကြောင်းကြားထားသည့်အတိုင်း ဝန်ဆောင်မုပေးသူကို ောင့်နေးမုမရိဘဲ အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ . သင့်အမည်နင့် လိပ်စာကို အတည်ပြုရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင့်အမည်နင့် လိပ်စာကို ဆောလျင်စွာ အတည်ပြုရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနင့်အညီ အခြားအရာများထဲမ အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရိပါသည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူက ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်ပံ့ပိုးပေးသည့် အချက်အလက်များအတွက် နောက်ထပ်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရိပါသည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို သဘောတူခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မုပေးသူအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရုခွင့်၊ အသုံးပြုရန်၊ လုပ်ဆောင်ရန်နင့် အထောက်အထားစိစစ်ခြင်း၏ ရလဒ်များကို သိမ်းဆည်းရန် သင်ခွင့်ပြုရန် သဘောတူပါသည်။ သို့မဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင်နင့် ိုင်းယဉ်ရန် စစ်ဆေးမုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ 

 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင်၏အသင်းဝင်လျောက်လွာကို အကိုးအကားမရိဘဲ ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရိသည်။ သို့မဟုတ် မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကိုမဆို သတ်မတ်ပါ။ 

 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ တိုက်ရိုက်ချတ် သို့မဟုတ် ကြေညာချက်စာမျက်နာတွင် ပေါ်လာသည့် ဝဘ်ဆိုက်များသာ ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကို ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆပါမည်။ အခြား phishing ဝဘ်ဆိုဒ်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရုသော အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ဝန်ဆောင်မုပေးသူတွင် တာဝန်မရိပါ။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ဝဘ်ဆိုဒ်နင့် ဆင်တူသည် သို့မဟုတ် တူညီသောမေးခွန်းများရိပါက ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မုကို ဆက်သွယ်ပါ 

အကောင့်ဝင်ခြင်းစာမျက်နာသို့ လင့်ခ်တစ်ခု သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပါရိသော ဝဘ်စာမျက်နာသို့ ပေးမည့် ဝန်ဆောင်မုပေးသူထံမ အီးမေးလ်မရိပါ။ သင့်စကားဝက်အပါအဝင် သင့်စကားဝက်၊ PIN သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးကုဒ်ကို မျဝေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်သောအခါမ တောင်းဆိုမည်မဟုတ်ပါ။  

 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့် ကစားသမားအကောင့်တစ်ခုသာ ဖွင့်ခွင့်ပြုထားသည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင့်တွင် ကစားသမားအကောင့်တစ်ခုထက်ပို၍ အသက်သွင်းထားသည်ကို တွေ့ရိပါက ဝန်ဆောင်မုပေးသူက အကောင့်ကို နောက်ထပ်အသုံးပြုရန်အတွက် ဆိုင်းငံ့ထားပိုင်ခွင့်ကို လက်ဝယ်ရိပါသည်။ သင်၏အသုံးပြုမု၏အကောင့်တစ်ခုတည်းကိုသာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး အနိုင်ရသည့်ပမာဏကို ပျက်ပြယ်ပြီး အပ်ငွေပမာဏကိုသာ ပြန်ပေးပါ။ (အနိုင်ရသည့်ပမာဏထက်နည်းပြီး ပျက်ပြယ်သွားသည်) နောက်ထပ်ကစားသမားအကောင့်များကို ပယ်ဖျက်ပြီး/သို့မဟုတ် သင်နင့် ဤသဘောတူညီချက်ကို ရပ်စဲလိုက်ပါ။ 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် လစဉ်ဝန်ဆောင်မုကြေးကို နုတ်ယူရန် ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အသုံးပြုပိုင်ခွင့်ရိသည်။ (စီမံခန့်ခွဲမုအခကြေးငွေ) သည် အောက်ပါအတိုင်း ကစားသမားအကောင့်များသို့ အကျုံးဝင်သည်- (1) လက်ကျန်ငွေဖြင့် ကစားသမားအကောင့်များနင့် (2) ကစားသမား၏ 6 လ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသောကာလအတွက် လုပ်ရားမုမရိခြင်း (Inactive Account)။ စီမံခန့်ခွဲမုအခကြေးငွေပမာဏ ဝန်ဆောင်မုပမာဏသည် USD5.00 သို့မဟုတ် အခြားငွေကြေးများတွင် ညီမျသည်။ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ သတ်မတ်နိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူမ စဉ် သီးသန့်အကောင့်များမ စီမံခန့်ခွဲခကို နုတ်ယူပါသည်။ ကစားသမား၏အကောင့်ကို ခေတ္တပိတ်ထားသည့်လ၏ ပထမနေ့တွင် ဤနုတ်ယူမုသည် လ၏ပထမနေ့တွင် စတင်မည်ဖြစ်သည်။ အကောင့်လက်ကျန်ငွေသည် နုတ်ယူရမည့်အခကြေးငွေထက် နည်းနေပါက၊ ထို့ကြောင့် လက်ကျန်ငွေကို အကောင့်ထိန်းသိမ်းမုကုန်ကျစရိတ်အားလုံးအတွက် နုတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် လစဉ် စီမံခန့်ခွဲရေးစရိတ်များကို ဆက်လက်နုတ်ယူပါမည်။ ထိုသို့သော အမြုံအကောင့်တွင် လက်ကျန်ငွေမရိမချင်း။ ၎င်းတို့ကို ဖယ်ရားလိုက်သောအခါ ကစားသမားအကောင့်များသည် ခေတ္တရပ်သွားသည်။ ကစားသမားတွေ ပြန်သုံးတယ်။ 

 

ဤအပိုဒ် 7.9 ၏ရည်ရွယ်ချက် "အသုံးပြုခြင်း" ဟူသော စကားလုံးသည် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမဆို လုပ်ဆောင်ရန် ဆိုလိုသည်။ ကစားသမားတစ်ဦး၏အကောင့်နင့်ဆက်စပ်၍ လောင်းကစား၊ အပ်ငွေများ သို့မဟုတ် ငွေထုတ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရန်၊ "အသက်ဝင်သည်" ဟူသော ဝေါဟာရကို အထက်ဖော်ပြပါနင့်အညီ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရမည်။ 

3. တည်းဖြတ်ခြင်း။ 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် စည်းကမ်းသတ်မတ်ချက်များနင့် သတ်မတ်ချက်များကို ပြင်ဆင်ရန်၊ အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ြောင်းလဲရန်နင့် ကုမ္ပဏီ၏လောင်းကစားစည်းမျဉ်းများ (သို့မဟုတ် ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု) ကို အချိန်မရွေး အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုနင့်ဆက်စပ်၍ ပြင်ဆင်ရန် တစ်ဦးတည်းသောအခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရိပါသည်။ မည်သည့်ပြင်ဆင်မ သို့မဟုတ် အပြောင်းအလဲများကိုမဆို ဝဘ်ဆိုက်မတစ်ဆင့် ုတ်ဝေပါမည်။ အပ်ဒိတ်များ၊ အပြောင်းအလဲများ၊ စည်းကမ်းသတ်မတ်ချက်များ ပြင်ဆင်ချက်။ င့် ကုမ္ပဏီ၏ လောင်းကစားစည်းမျဉ်းများသည် ဝဘ်ဆိုက်မတစ်ဆင့် အသိပေးချက်အတိုင်း အသက်ဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ဝဘ်ဆိုဒ်နင့် စက်မတစ်ဆင့် ဝန်ဆောင်မုတွင် ဝင်ရောက်ခြင်းနင့် ပါဝင်ခြင်းတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်း။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော သို့မဟုတ် မွမ်းမံထားသော သဘောတူညီချက်ကို သင်လက်ခံသည်ဟု ယူဆပါသည်။ 

 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူမ ၎င်း၏တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည့် တိုးတက်မု၊ အပ်ဒိတ်များနင့်/သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မုများကို စစ်ဆေးရန် သင့်တွင် တာဝန်ရိကြောင်း သင်အသိအမတ်ပြုပြီး သဘောတူလက်ခံပါသည်။ ထိုသို့သော အပ်ဒိတ်နင့် ပြုပြင်မုတစ်ခုစီအတွက် သင့်အား အကြောင်းကြားရန် တစ်ဦးတည်းသတိပေးခြင်းမ ဝန်ဆောင်မုပေးသူထံမ အကြောင်းကြားချက်များနင့် အချိန်ကြာလာသည်နင့်အမျ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီး အပ်ဒိတ်တစ်ခုစီ၏ အပ်ဒိတ်နင့် အမားပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုစီအတွက် သင့်အား အသိပေးရန် ဝန်ဆောင်မုပေးသူအား တာဝန်တစ်စုံတစ်ရာ ဖန်တီးမည်မဟုတ်ပါ။ 

 

4. သတင်းအချက်အလက်နင့် ငွေကြေးအကြောင်းအရာ 

သတင်းများ၊ အကြောင်းအရာများနင့် နံပါတ်များကို စုစည်းထားခြင်း သို့မဟုတ် သင့်အား ဝဘ်ဆိုဒ်၊ ဝန်ဆောင်မုများနင့်/သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်မရ အပါအဝင် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းနင့်/သို့မဟုတ် မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို ၎င်းကို အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် အကြောင်းရင်းနင့်/သို့မဟုတ် ိမ်းဆည်းထားစေခြင်း။ ဈေးကွက်ရာဖွေရေးအစီအစဉ်များနင့် အကြောင်းအရာ၊ ရလဒ်များ၊ စာရင်းဇယားများ၊ အားကစားအချက်အလက်နင့် ဉ်ပြိုင်မုအစီအစဉ်များ။ လေးနက်မုများနင့် လောင်းကစား အစိတ်အပိုင်းများ၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်၊ ဗီဒီယိုများ၊ အကြောင်းအရာနင့် ပံ့ပိုးသူမ ပံ့ပိုးပေးသည့် အခြားအချက်အလက်များ။ (စုပေါင်းအားဖြင့်၊ "သတင်းအချက်အလက်") သည် ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့်/သို့မဟုတ် ထိုဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများမ ပိုင်ဆိုင်ပြီး သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုမုအတွက်သာ သင့်အား လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားသည်။  

 

တိကျသော မတ်တမ်းထားရိမုကို သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပေးအပ်သည်။ ဤအခြေအနေများကို သင်သည် မည်သည့်နည်းလမ်း သို့မဟုတ် နည်းလမ်းကိုမျ မရာဖွေရပါ။ မွမ်းမံရန်၊ ကူးယူရန်၊ ပြန်လည်မွမ်းမံရန်၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်၊ သိမ်းဆည်းရန်၊ ဖြန့်ဝေရန်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ လူသိရင်ကြားပြသရန်။ ကေဘယ်မတစ်ဆင့် ထုတ်လွင့်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ထုတ်လွင့်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ားရမ်းခြင်း၊ ားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် လိုင်စင်ပေးခြင်းနင့် လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သတင်းအချက်အလက်ရရိစေသည့် အခြားအရာများ ပါဝင်သည်။  

 

ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဝန်ဆောင်မုများနင့် အချက်အလက်များကို ဝဘ်ဆိုက်တွင် င့်/သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့်ဖြင့် ကာကွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများမတဆင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကုန်သွယ်မုအမတ်တံဆိပ်နင့် ဉာဏနင့်ပိုင်ဆိုင်မုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ၊ ရပိုင်ခွင့်များ၊ ခေါင်းစဉ်နင့် စိတ်ဝင်စားမုများနင့် ဝဘ်ဆိုက်ရ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဝန်ဆောင်မုများနင့် သတင်းအချက်အလက်များအတွက် အခြားပုံစံများ။ ၎င်းကို ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့်/သို့မဟုတ် ၎င်း၏လိုင်စင်ရိသူတို့က ထိန်းချုပ်ထားပြီး လိုင်စင်နင့်/သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ သင့်အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း သင်သဘောတူသည်။ င့် ဆော့ဖ်ဝဲအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များ သို့မဟုတ် လိုင်စင်တစ်ခုခု (သဘောတူညီချက်အောက်တွင် အတိအလင်းခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း (အပိုင်း 9.2 ကိုကြည့်ပါ))၊ ဝန်ဆောင်မုများနင့် ၎င်း၏အသုံးပြုမုမတစ်ဆင့် အချက်အလက်များ။ ဝဘ်ဆိုက်နင့်/သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းမတဆင့် ယခင်ကပေးထားသည့်အရာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရုပါ။ 

 

5. အသုံးပြုမုအခြေအနေများ 

ဝန်ဆောင်မုအသုံးပြုမုအခြေအနေများအရ သင်သည် ဝဘ်ဆိုဒ်၊ ဝန်ဆောင်မုများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲနင့်/သို့မဟုတ် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် မည်သည့်ဥပဒေအောက်တွင်မဆို တရားဝင်မဟုတ်သော မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုရန် သင်က အသိအမတ်ပြုပြီး တာဝန်ယူရန် တာဝန်ရိရပါမည်။ သဘောတူညီချက်နင့်/သို့မဟုတ် ဤအခြေအနေများကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြင့် အောက်ပါနိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သော အဖွဲ့ဝင်များအတွက် အလောင်းအစားနင့်/သို့မဟုတ် လောင်းကစားလုပ်ရားမုများတွင် ပါဝင်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ- ဖိလစ်ပိုင်၊ ဂျာမနီ၊ သြစတြေးလျ၊ ထိုင်ဝမ်၊ အမေရိကန်၊ စင်ကာပူ၊ ဟောင်ကောင်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ပြင်သစ်၊ ဂွာတီမာလာ၊ ဂိုင်ယာနာ၊ Martinique င့် Reunion။ စင်္ကာပူဥပဒေသည် စင်္ကာပူတွင်နေထိုင်သူများထံမ ဝဘ်ဆိုက်၊ ဝန်ဆောင်မုများနင့်/သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို တားမြစ်ထားသည်။ ထို့အပြင် စင်ကာပူတွင် နေထိုင်သူ မည်သူမဆို လောင်းကစား ဆိုက်အားလုံးကို ဝင်ရောက်ခြင်းမလည်း ပိတ်ပင်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် (င့် အခြားအသုံးအနုန်းများနင့် စည်းကမ်းသတ်မတ်ချက်များတွင် ဖော်ပြထားသည့် အာမခံချက်များအပြင်) 

 

အထက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် နေထိုင်ခြင်းမပြုရပါ။ ဝဘ်ဆိုဒ်၊ ဝန်ဆောင်မုများနင့်/သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်သည့်အခါ။ 

အခြားသူများကိုယ်စားမပြုဘဲ မိမိကိုယ်စား ပြုမူဆောင်ရွက်ရမည် ၊တရားဥပဒေ ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် ကန့်သတ်ထားခြင်း ၊တရားစီရင်ခြင်းမခံရသော သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်မိမိ မထိန်းချုပ်နိုင်သော လောင်းကစားသမားအဖြစ် သတ်မတ်ထားသည်။ 

;သို့မဟုတ် ကစားသမားအကောင့်တစ်ခုရိနင့်ပြီးဖြစ်သည် ;သင်သည် (က) အသက် 18စ် သို့မဟုတ် () ဥပဒေ သို့မဟုတ် အသက်အရွယ် သို့မဟုတ် ဥပဒေအခြေခံအရ မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆို။ သင့်အား အသက်ကြီးသူအဖြစ် အကဲဖြတ်ရန် အသုံးပြုသည့်အရာ ("တရားဝင်အသက်") ;ဝန်ဆောင်မုကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ငွေဆုံးရုံးနိုင်ခြေများအကြောင်း အပြည့်အစုံသိရိနားလည်ထားပြီး၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမ သို့မဟုတ် တရားမဝင်သော မည်သည့်ငွေကြေးကိုမဆို သင်အပ်နံမည်မဟုတ်ပါ။ထိုအရာသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမုကို သွေးဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုလုပ်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ဥပဒေ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရိဘဲ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့် ဖွင့်လစ်ထားသော သင့်အကောင့်ကို အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် သင်သည် ဝန်ဆောင်မုကိုအသုံးပြုရန် အခြားလူများကို လိမ်လည်သောအကြောင်းပြချက်များ သို့မဟုတ် တရားဝင်မဟုတ်သော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခုကြောင့် သင့်အကောင့်တွင် အလောင်းအစားများပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်များမ ကင်းဝေးခြင်း၊ ငွေကြေးခဝါချခြင်းအပါအဝင် မည်သည့်ဥပဒေမ ကင်းဝေးစေမည်မဟုတ်ပါ။ သင် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့် သက်ဆိုင်သည်။ 

 

အသုံးပြုသူ ID င့် ကစားသမားအကောင့်နံပါတ်နင့် စကားဝက်ကို လုံခြုံအောင်၊ လျို့ဝက်ထားရန်နင့် ခွင့်ပြုချက်မရိဘဲ ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းမ ကာကွယ်ရန်နင့် ယုံကြည်စိတ်ချမုအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ သင့်စကားဝက်ကို ချက်ချင်းပြောင်းပါ။ သို့မဟုတ် သင့်အသုံးပြုသူ ID၊ စကားဝက် သို့မဟုတ် အကောင့်နံပါတ်၏ လျို့ဝက်ချက်ကို ဝန်ဆောင်မုပေးသူကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားမည်ဆိုပါက၊ သင့်အသုံးပြုသူအမည်သည် မည်သည့်အရေးဆိုမုများအတွက်မဆို ဝန်ဆောင်မုပေးသူက တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ကစားသမားအကောင့်နံပါတ်နင့် သင့်စကားဝက်ကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ (ရည်ရွယ်ချက်ရိရ သို့မဟုတ် မရည်ရွယ်ဘဲဖြစ်စေ) ထုတ်ဖော်ပြသသည် 

 

ဝဘ်ဆိုဒ်၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို ကွဲလွဲသောနည်းလမ်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မုများကို အသုံးမပြုပါနင့်။ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မု၏ရရိနိုင်မုနင့် ကွဲလွဲနိုင်သည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်မတဆင့် အခြားအသုံးပြုသူများထံသို့ အဆင့်နိမ့်ချခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မု၏ လည်ပတ်မုစနစ်စွမ်းဆောင်ရည်များကို ကျဆင်းစေမည့် မည်သည့်အရာကိုမျ မလုပ်ပါနင့်။ 

 

သတင်းအချက်အလက်ရာဖွေရန် နည်းလမ်းတစ်ခုခုကို လွမ်းမိုးမ သို့မဟုတ် မရာဖွေပါနင့်။ အခြားအသုံးပြုသူများင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်ပရိုဂရမ်၊ ဖိုင်များ၊ သို့မဟုတ် ဒေတာကိုမျ အပ်လုဒ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုပါနင့်။ မရိုးသားသောနည်းလမ်းဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ရိနေသော သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ဝန်ဆောင်မုများနင့်/သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်၏ လည်ပတ်မုစနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ 

;င်းသည် သင့်အတွက် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေများက တရားမဝင် သို့မဟုတ် တားမြစ်ထားသော ဝဘ်ဆိုဒ်များနင့်/သို့မဟုတ် တားမြစ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် သင့်ဝန်ဆောင်မုများနင့် အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသည်။ သို့မဟုတ် သင် ဝဘ်ဆိုဒ်ကို သင်ဝင်ရောက်နေသည့် နိုင်ငံတွင်းရ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သက်ဆိုင်သည့် ကတိကဝတ်များ။ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြုပါ။ 

 

မည်သည့်စက်ပစ္စည်း၊ စက်ရုပ်၊ ပင့်ကူပရိုဂရမ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်း (သို့မဟုတ် အထက်ဖော်ပြပါ သဘာဝနည်းလမ်းတစ်ခုခု) နင့် ဆန့်ကျင်ဘက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မု၊ စက်ပစ္စည်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ ပုံမန်လုပ်ဆောင်မုကို ဆန့်ကျင်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း မပြုပါနင့်။  

 

ဤအရာများထဲမ တစ်ခုကို ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ မပို့ပါနင့်။ င့်/သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ ုံးဖြတ်ချက်အရ ယူဆသည့်အရာများဖြစ်သည့် အခြားသူတစ်ဦးဦးအား အနောင့်အယက်ဖြစ်စေသော၊ မသင့်လျော်သော၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အသရေဖျက်ခြင်း၊ ဆဲဆိုခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသော၊ ညစ်ညမ်းသော၊ ရန်စသော၊ လူမျိုးရေးအရ သို့မဟုတ် ကျင့်ဝတ်အရကန့်ကွက်သော သို့မဟုတ် ဘာသာရေးကို စော်ကားခြင်းကဲ့သို့သော အခြားသူတစ်ဦးအား၊ သို့မဟုတ် အကျင့်ပျက်ခြစားမုကို ဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် ုံ့ဆော်ပေးသော သို့မဟုတ် ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်သည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုခု။ 

 

သင်သည် အရာရိ၊ ခေါင်းဆောင်၊ ဝန်ထမ်း၊ အကြံပေးလုပ်ငန်း တွဲဖက် သို့မဟုတ် ရွေကာစီနို၏ အေးဂျင့် သို့မဟုတ် ေကာစီနိုနင့် သက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ဆက်ဆံရေး သို့မဟုတ် မိတ်ဖက်များ မဖြစ်ရပါ။ 

 

ဝဘ်ဆိုဒ်၏ ဝန်ဆောင်မုများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ၊ စက်ကိရိယာနင့်/သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို အသုံးပြုသည့် အခြားအသုံးပြုသူများနင့် ဆန့်ကျင်ခြင်းမပြုပါနင့်၊ သို့မဟုတ် စစ်တမ်းများ၊ ပြိုင်ပွဲများ၊ သတင်းလွာများကို စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။ သို့မဟုတ် "အမိုက်မေးလ်" "အင်တာနက်စာတိုများ" သို့မဟုတ် ထုတ်လွင့်သည့် မက်ဆေ့ချ်များကို ပေးပို့/ပို့ပါ။  

 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူက ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ကစားသည့်ဂိမ်းများ၏ ရလဒ်ကို ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမတ်ပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းများ၏ရလဒ်များကိုသင်လက်ခံရပါမည်။ ပဋိပက္ခတိုင်းတွင် ဤအချက်ကိုလည်း လက်ခံနိုင်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပေါ်တွင် ပေါ်နေသော ဂိမ်းရလဒ်များနင့် ဂိမ်းဆာဗာကြား ဂိမ်းဆာဗာတွင် ပြသထားသော ရလဒ်များသည် သင့်အတွက် ပိုမိုနစ်သက်ဖွယ်ရိပြီး လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရိသည်။ သို့သော် ဝန်ဆောင်မုပေးသူမ တ်တမ်းတင်ထားသော အချက်အလက်ကို နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ် သတ်မတ်မည်ဖြစ်သည်။  

 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူ သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် ဝန်ဆောင်မုပေးသူကိုယ်စား ငွေကြေးလွဲပြောင်းမုများကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြောင်း လက်ခံပါ။ (“ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း”) ငွေပေးချေမုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူသည် မည်သည့်ငွေပေးချေမုကိုမဆို ဆိုင်းငံ့ထားပိုင်ခွင့်ရိကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။  

 

စက်ပစ္စည်းများ၏ ထောက်ပံ့မုနင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမုများအတွက် သင်သည် တာဝန်ယူရမည်ဟု သဘောတူပါသည်။ ကွန်ပြူတာနင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များနင့် အင်တာနက်အချက်ပြမုများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရုရန် အသုံးပြုသည့် ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် မည်သည့်နည်းနင့်မျ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်အချက်ပြမုများ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းတွင် သင်ပါဝင်သည့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မုပေးသူ သို့မဟုတ် အင်တာနက်လိုင်းများမတစ်ဆင့် သင့်အတွက် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ဆုံးရုံးမုများအတွက် မည်သည့်နည်းင့်မျ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။  

 

သင်းဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းကြံစည်မ အစီအစဉ်တွင် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပါဝင်ရန် ကြံရွယ်ရန် သို့မဟုတ် ကြိုးပမ်းခြင်း။ အခြားကစားသမားများနင့် လောင်းကစားလုပ်ဆောင်မုတွင်မဆို ငွေသားကတ်/ခရက်ဒစ်ကတ် တ်ပုံတင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ငွေသားကတ်/ခရက်ဒစ်ကတ် ၎င်းသည် မတ်ပုံတင်ထားသည့်အကောင့်ပိုင်ရင်နင့် သက်ဆိုင်ပြီး ကတ်ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ခိုးယူခံရခြင်းအား အစီရင်ခံခြင်းမခံရပါ။ ဆိုင်းငံ့ထား သို့မဟုတ် ရပ်စဲထားသော ယခင်အကောင့်များ သင့်တွင် မရိစေရပါ။ ဝန်ဆောင်ုပေးသူများ သို့မဟုတ် အခြားအွန်လိုင်းဂိမ်းအော်ပရေတာများမဖြစ်စေ။ ကစားသမားအကောင့်ကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မုပေးသူအား ားယွင်းသောအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် ညွန်ကြားချက်များကို မပေးဆောင်ရပါ။ အထူးသဖြင့် မမန်သောအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် နားလည်မုလွဲမားစေသည့် ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် တရားဝင်အသက်မပြည့်သေးသူများအတွက် ပြစ်မုဖြစ်နိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူမ ဝန်ဆောင်မုပေးသော ဆော့ဖ်ဝဲနင့် ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင်သည် တရားဝင် အသက်မပြည့်သေးကြောင်း အတည်ပြုနိုင်လျင်၊ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင်၏ ကစားသမားအကောင့်ကို ပိတ်ရန် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရိပါသည်။  

 

6. မိုဘိုင်းအပလီကေးရင်းများ 

မိုဘိုင်းကိရိယာမတဆင့် ဝန်ဆောင်မုကို ဝင်ရောက်သည့်အခါတွင် အောက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ သက်ရောက်သည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် အခမဲ့မိုဘိုင်းအက်ပ်လီကေးရင်းများကို ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ သို့သော် မက်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ဒေတာအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော ပုံမန်ဝန်ဆောင်မုနုန်းထားများနင့် အခကြေးငွေများကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ အသက်ဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။ အပလီကေးရင်းသည် သင့်အား ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရုခွင့်ပေးသည်။ ထိုသို့ဝင်ရောက်ခွင့်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မတ်ချက်များနင့် ကိုက်ညီပါသည်။ သင်၏ သက်ဆိုင်ရာ မိုဘိုင်းကွန်ရက်အော်ပရေတာနင့် သင့်သဘောတူညီချက်၏ စည်းကမ်းချက်များကို သင်အသိအမတ်ပြုပါသည်။ အပလီကေးရင်းကို အသုံးပြုသည့်အခါ (မိုဘိုင်းအော်ပရေတာ) သည် သက်ရောက်မုရိမည်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ချိတ်ဆက်မုကြာချိန်အတွက် အသုံးပြုခွင့် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မုကုန်ကျစရိတ်အတွက် သင့်မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မုပေးသူက ကောက်ခံနိုင်ပါသည်။ အပလီကေးရင်းကို အသုံးပြုနေစဉ် သို့မဟုတ် ထိုသို့သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ကုန်ကျစရိတ်များ ကျသင့်နိုင်ပါသည်။ စရိတ်စကတိုင်းအတွက် သင်လက်ခံသည်နင့်အမျ တာဝန်ယူပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည် အကယ်၍ သင်သည် အပလီကေးရင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် အသုံးပြုသည့် မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအတွက် ဘီလ်ကို ပေးချေခြင်းမရိပါက၊ အပလီကေးရင်းကို အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေရန် သင့်အား ခွင့်ပြုထားကြောင်း သင်ယူဆနိုင်သည်။ 

 

ဤအပလီကေးရင်းကို ခရီးဆောင်ဖုန်းများအတွက် ရနိုင်ပါသည်။ Apple iOS င့် Android OS လည်ပတ်မုစနစ်များဖြင့်၊ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် ကိရိယာနင့် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သော အပလီကေးရင်းကို အချိန်တိုင်း ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်၊ ပေးထားသော အက်ပ်သည် အင်တာနက်နင့် တယ်လီဖုန်းအချက်ပြမုအပြင် အက်ပ်လီကေးရင်း၏ရရိနိုင်မုအား အခြားအချက်များကြောင့် ထိခိုက်နိုင်သည်ကို သင်အသိအမတ်ပြုပါသည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ ထိန်းချုပ်မုကို ကျော်လွန်သည်။ 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူများ၊ အဖွဲ့လိုက်ကုမ္ပဏီများနင့် ကန်ထရိုက်တာများသည် မည်သည့်တာဝန်မ မယူပါ။ ပလီကေးရင်း၏မရရိနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် မည်သည့်အခက်အခဲ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရုနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အက်ပ်ကိုအသုံးပြု၍မရခြင်းဖြစ်စေသည့် အခြားဆက်သွယ်ရေးစနစ်ချို့ယွင်းမုများအတွက်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူက မည်သည့်တာဝန်ယူမည်နည်း။ အပလီကေးရင်းများအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမ သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမုများအတွက် အပလီကေးရင်းကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် သင့်တွင် အင်တာနက်ပံ့ပိုးမုရိသော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းကိရိယာတစ်ခုရိရန်နင့် အနည်းဆုံးလိုအပ်သော specs များ ရိရပါမည်။ 

 

အပလီကေးရင်းဗားရင်းများကို လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များနင့် ဝန်ဆောင်မုများကို ပံ့ပိုးပေးရန် အခါအားလျော်စွာ အဆင့်မြင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။  

 

7. လောင်းကြေးငွေစာရင်းဖွင့်ခြင်း နင့် အကောင့်ဖွင့်ခြင်း 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့် ကစားပြီး အလောင်းအစားလုပ်ပြီး ဝန်ဆောင်မကို အသုံးပြုရန်၊ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်နင့် စတင်သည့်နည်းလမ်းအဖြစ် တ်ပုံတင်ရန် လျောက်လွာကို အပြီးသတ်ရပါမည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ထည့်သွင်းပါ (စာရင်းသွင်းခြင်း) သင်သည် ကိုယ်စားလယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တ်ပုံတင်စဉ်အတွင်း သင်တင်ပြသော အချက်အလက်အားလုံးနင့် ပြီးမြောက်သောအသင်းဝင်လျောက်လွာတွင် န်ကန်ခြင်း၊ န်ကန်ပြီး ပြည့်စုံမုရိရန် တာဝန်ရိပါသည်။ ၎င်းတွင် တ်ပုံတင်ဖောင်တွင် သင့်အမည် ("အမည်") ရန်ပုံငွေရင်းမြစ် (အကောင့်နင့်ဆက်စပ်နေသောဘဏ် အပါအဝင်) ကတ်နံပါတ်) င့် နေထိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မုပေးသူက ၎င်းကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး သင့်လျော်စွာ အကဲဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူထံ ထုတ်ဖော်ထားသည့် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လျို့ဝက်ထားရန် သေချာစေရန်၊ ဝန်ဆောင်မုပေးသူက ၎င်းကို သတင်းပို့မည်မဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် သင်၏လောင်းကစားအချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် တည်ဆဲဥပဒေများနင့် စည်းမျဉ်းများ၊ တရားရုံးအမိန့်များ၊ သို့မဟုတ် လောင်းကစားပြနာများ သို့မဟုတ် ဥပဒေဆိုင်ရာတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေတစ်ခုခုကို ပြဋ္ဌာန်းခြင်းမပြုပါက၊ သဘောတူညီချက်နင့် ဤအခြေအနေများအတွက် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လျို့ဝက်ထားရန်မ သင်၏တစ်ဦးတည်းတာဝန်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ငွေပေးချေမုဝန်ဆောင်မုပေးသူထံ ထုတ်ဖော်ရန် သို့မဟုတ် လွဲပြောင်းရန် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရိပါသည်။  

 

ဒါဟာ မင်းရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော တာဝန်ပါ။ ၎င်းကို သင့်အပေါ်တရားဝင်အသုံးပြုကြောင်း သေချာစေရန်။ ဝဘ်ဆိုက်နင့် ၎င်းတွင်ပါရိသော အချက်အလက်များ၊ ဆော့ဖ်ဝဲကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းနင့် ထည့်သွင်းခြင်းတို့ကို အသုံးပြုခြင်းနင့် ဝင်ရောက်ခြင်းမ သင့်ကို တားဆီးမည်မဟုတ်ပါ။ င့်/သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မုများတွင် အသုံးပြုခြင်းနင့် ပါဝင်ခြင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်း၏အထောက်အထားကို ဆုံးဖြတ်ရန် နောက်ထပ်အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါသည်။ သင်၏အသင်းဝင်လျောက်လွာကို အတည်ပြုရန် အသက်အရွယ် (သင်၏အထောက်အထားနင့် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်ကို အတည်ပြုရန် ဓာတ်ပုံကဲ့သို့သော) သင်၏အချက်အလက်အသေးစိတ်အချက်အလက်ပြောင်းလဲမုများရိပါက မူလအကြောင်းကြားထားသည့်အတိုင်း ဝန်ဆောင်မုပေးသူကို ောင့်နေးမုမရိဘဲ အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ . သင့်အမည်နင့် လိပ်စာကို အတည်ပြုရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင့်အမည်နင့် လိပ်စာကို ဆောလျင်စွာ အတည်ပြုရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနင့်အညီ အခြားအရာများထဲမ အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရိပါသည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူက ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်ပံ့ပိုးပေးသည့် အချက်အလက်များအတွက် နောက်ထပ်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရိပါသည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို သဘောတူခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မုပေးသူအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရုခွင့်၊ အသုံးပြုရန်၊ လုပ်ဆောင်ရန်နင့် အထောက်အထားစိစစ်ခြင်း၏ ရလဒ်များကို သိမ်းဆည်းရန် သင်ခွင့်ပြုရန် သဘောတူပါသည်။ သို့မဟုတ် သင်ကိုယ်တိုင်နင့် ိုင်းယဉ်ရန် စစ်ဆေးမုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ 

 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင်၏အသင်းဝင်လျောက်လွာကို အကိုးအကားမရိဘဲ ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရိသည်။ သို့မဟုတ် မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကိုမဆို သတ်မတ်ပါ။ 

 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ တိုက်ရိုက်ချတ် သို့မဟုတ် ကြေညာချက်စာမျက်နာတွင် ပေါ်လာသည့် ဝဘ်ဆိုက်များသာ ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကို ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့် သက်ဆိုင်သည်ဟု ယူဆပါမည်။ အခြား phishing ဝဘ်ဆိုဒ်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရုသော အဖွဲ့ဝင်များအတွက် ဝန်ဆောင်မုပေးသူတွင် တာဝန်မရိပါ။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ဝဘ်ဆိုဒ်နင့် ဆင်တူသည် သို့မဟုတ် တူညီသောမေးခွန်းများရိပါက ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မုကို ဆက်သွယ်ပါ 

အကောင့်ဝင်ခြင်းစာမျက်နာသို့ လင့်ခ်တစ်ခု သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပါရိသော ဝဘ်စာမျက်နာသို့ ပေးမည့် ဝန်ဆောင်မုပေးသူထံမ အီးမေးလ်မရိပါ။ သင့်စကားဝက်အပါအဝင် သင့်စကားဝက်၊ PIN သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးကုဒ်ကို မျဝေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်သောအခါမ တောင်းဆိုမည်မဟုတ်ပါ။  

 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့် ကစားသမားအကောင့်တစ်ခုသာ ဖွင့်ခွင့်ပြုထားသည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင့်တွင် ကစားသမားအကောင့်တစ်ခုထက်ပို၍ အသက်သွင်းထားသည်ကို တွေ့ရိပါက ဝန်ဆောင်မုပေးသူက အကောင့်ကို နောက်ထပ်အသုံးပြုရန်အတွက် ဆိုင်းငံ့ထားပိုင်ခွင့်ကို လက်ဝယ်ရိပါသည်။ သင်၏အသုံးပြုမု၏အကောင့်တစ်ခုတည်းကိုသာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး အနိုင်ရသည့်ပမာဏကို ပျက်ပြယ်ပြီး အပ်ငွေပမာဏကိုသာ ပြန်ပေးပါ။ (အနိုင်ရသည့်ပမာဏထက်နည်းပြီး ပျက်ပြယ်သွားသည်) နောက်ထပ်ကစားသမားအကောင့်များကို ပယ်ဖျက်ပြီး/သို့မဟုတ် သင်နင့် ဤသဘောတူညီချက်ကို ရပ်စဲလိုက်ပါ။ 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် လစဉ်ဝန်ဆောင်မုကြေးကို နုတ်ယူရန် ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အသုံးပြုပိုင်ခွင့်ရိသည်။ (စီမံခန့်ခွဲမုအခကြေးငွေ) သည် အောက်ပါအတိုင်း ကစားသမားအကောင့်များသို့ အကျုံးဝင်သည်- (1) လက်ကျန်ငွေဖြင့် ကစားသမားအကောင့်များနင့် (2) ကစားသမား၏ 6 လ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသောကာလအတွက် လုပ်ရားမုမရိခြင်း (Inactive Account)။ စီမံခန့်ခွဲမုအခကြေးငွေပမာဏ ဝန်ဆောင်မုပမာဏသည် USD5.00 သို့မဟုတ် အခြားငွေကြေးများတွင် ညီမျသည်။ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ သတ်မတ်နိုင်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူမ စဉ် သီးသန့်အကောင့်များမ စီမံခန့်ခွဲခကို နုတ်ယူပါသည်။ ကစားသမား၏အကောင့်ကို ခေတ္တပိတ်ထားသည့်လ၏ ပထမနေ့တွင် ဤနုတ်ယူမုသည် လ၏ပထမနေ့တွင် စတင်မည်ဖြစ်သည်။ အကောင့်လက်ကျန်ငွေသည် နုတ်ယူရမည့်အခကြေးငွေထက် နည်းနေပါက၊ ထို့ကြောင့် လက်ကျန်ငွေကို အကောင့်ထိန်းသိမ်းမုကုန်ကျစရိတ်အားလုံးအတွက် နုတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် လစဉ် စီမံခန့်ခွဲရေးစရိတ်များကို ဆက်လက်နုတ်ယူပါမည်။ ထိုသို့သော အမြုံအကောင့်တွင် လက်ကျန်ငွေမရိမချင်း။ ၎င်းတို့ကို ဖယ်ရားလိုက်သောအခါ ကစားသမားအကောင့်များသည် ခေတ္တရပ်သွားသည်။ ကစားသမားတွေ ပြန်သုံးတယ်။ 

 

ဤအပိုဒ် 7.9 ၏ရည်ရွယ်ချက် "အသုံးပြုခြင်း" ဟူသော စကားလုံးသည် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမဆို လုပ်ဆောင်ရန် ဆိုလိုသည်။ ကစားသမားတစ်ဦး၏အကောင့်နင့်ဆက်စပ်၍ လောင်းကစား၊ အပ်ငွေများ သို့မဟုတ် ငွေထုတ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရန်၊ "အသက်ဝင်သည်" ဟူသော ဝေါဟာရကို အထက်ဖော်ပြပါနင့်အညီ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရမည်။ 

8. အလောင်းအစားလောင်းခြင်းနင့် အလောင်းအစားလက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  

အော်ပရေတာသည် ဂိမ်းများ၊ အားကစားပွဲများနင့် အခြားပြိုင်ပွဲများတွင် အလောင်းအစားများကို လက်ခံပါမည်။ ဝဘ်ဆိုက်နင့်/သို့မဟုတ် အချိန်တိုင်းတွင် အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် စက်များမတစ်ဆင့် လွင့်တင်ထားသော လောင်းကြေးတစ်ခုစီကို ကုမ္ပဏီလောင်းကြေးစည်းမျဉ်းများဖြင့် အုပ်ချုပ်သည်။ ယဉ်ပြိုင်မ သို့မဟုတ် ဂိမ်းတစ်ခုစီတွင် အသုံးပြုသည့် စည်းကမ်းချက်များ င့် ဤအခြေအနေများနင့်အတူ ကြေငြာချက်တွင် အမားအယွင်းတစ်ခုရိလျင် သို့မဟုတ် အမားများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့မဟုတ် ပြိုင်ဆိုင်မုတစ်ခု ားယွင်းနေသည်ဟူသော ကိုးကားချက်တစ်ခုရနေသည်။ ထိုပွဲတွင် လောင်းကြေးများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။ လောင်းကစားစနစ်မ အမားအယွင်းတစ်စုံတစ်ရာရိလာပါက ဉ်ပြိုင်သူသည် လောင်းကြေးများအားလုံးကို ပျက်ပြယ်စေမည့် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရိပါသည်။ 

သို့ရာတွင်၊ ဤစည်းကမ်းသတ်မတ်ချက်များတွင် အခြားအစီအစဉ်များ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် အကြောင်းပြချက်မရိဘဲ လောင်းကြေးအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ငြင်းပယ်ရာတွင် ဂရုတစိုက်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကို ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပြုလုပ်သော လောင်းကြေးများကို လက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ သဘောတူညီချက်ကို သဘောတူသော စက်ပစ္စည်းများန့်/သို့မဟုတ် ဤအခြေအနေများတွင် အလောင်းအစားများကို အခြားပုံစံဖြင့် လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ (စာ၊ အီးမေး၊ ဖက်စ်စသည်ဖြင့်) လက်ခံရရိသည်နင့်တစ်ပြိုင်နက် ပြိုင်ပွဲရလဒ် မည်သို့ပင်ရိစေကာမူ ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သုံးစွဲသူ၏အကောင့်ကို ယာယီပယ်ဖျက်ရန်နင့် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရိသည်။ အကယ်၍ သင်သည် သဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် အခြားသက်ဆိုင်သော စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု ဝန်ဆောင်မုပေးသူက ယုံကြည်ပါက။ သို့မဟုတ် ည့်စားခြင်း၊ ဟက်ကာ၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေခြင်းတွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမ လက္ခဏာများ ပြသခြင်း။ လောင်းကစားတွင်၊ ပုံမန်နင့်မတူပါ။ အနိုင်ရခြင်းနင့် သို့မဟုတ် အကောင့်လက်ကျန်တွင် ပြုလုပ်ထားသော ငွေပေးချေမုများကို ဆုံးရုံးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အကျုံးမဝင်ဟု ယူဆပါသည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူက အဆိုပါဖျက်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အသိပေးလိုပါသည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူများသည် အချိန် သို့မဟုတ် ကြိုတင်သတိပေးချက်ပေးရန် မလိုအပ်ပါ။ အင်တာနက်ပေါ်ရ ဉာဏ်ရည်တု သို့မဟုတ် ဘော့တ်များအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင် "ပုံမန်မဟုတ်သော လောင်းကစား" ပုံစံအားလုံးကို သတိပေးခြင်းမရိဘဲ စွန့်ပစ်ပါမည်။ အဖွဲ့ဝင်များက Smart ပရိုဂရမ်များကို အသုံးပြုရန်ကြိုးစားခြင်းအပါအဝင် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏အကောင့်များသို့ ဖယ်ရားပစ်မည်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် အခြားလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့်၊ အသုံးပြုသူ ID င့် သင့်စကားဝက်ကို န်ကန်စွာထည့်သွင်းပါက အလောင်းအစားများ န်ကန်စွာထားရိပါမည်။ သင့်အကောင့်အရ လုံလောက်သောဘတ်ဂျက်ရိပါမည်။ 

အောက်ဖော်ပြပါ (သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်မုတစ်ခုခုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ထားရိလုပ်ဆောင်မုတိုင်းနင့် ငွေပေးငွေယူများအတွက် သင်လက်ခံပြီး တာဝန်ယူရပါမည်-- 

အကောင့်နာမည် 

အကောင့်ဖုန်းနံပါတ် 

 

သင်၏အသုံးပြုသူ ID င့် စကားဝက်ကို ယခင်အသုံးပြုမုအား သင်ခွင့်ပြုထားသည်ဖြစ်စေ မရိစေဘဲ၊ 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာ တာဝန် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို သင် ကိုးကားနိုင်ပါသည်။ တရားဝင်အသက်မပြည့်သေးသူများအား ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့် အမန်တကယ်ကစားနိုင်စေရန် အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များနင့်/သို့မဟုတ် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ် အချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရုခြင်းမ တားမြစ်ခံရကြောင်း သေချာစေရန်၊ 

ပုဒ်မ 8.5.A ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လိုက်နာပြီးသည်နင့် တစ်ပြိုင်နက် ဝန်ဆောင်မုပေးသူများက နားလည်သဘောပေါက်ပြီး အမန်တကယ် အလောင်းအစားအားလုံးကို သင့်ကစားသမားအကောင့်မ ထားရိမည်ဖြစ်သည်။ အသက်မပြည့်သေးသူထံမလည်း မဟုတ်ပါ။ 

သင့်အကောင့်ကို အရွယ်မရောက်သေးသူတစ်ဦးက အသုံးပြုနေကြောင်း သတိပြုမိပါက ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားသင့်ပါသည်။ စာဖြင့်အကြောင်းကြားစာတောင်းဆိုပြီး ဝန်ဆောင်မုပေးသူထံ ပေးပို့ပါ။ ၎င်းတို့သည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအာဏာပိုင်များထံ အလားတူအစီရင်ခံတင်ပြရန်နင့် ဗာနူအာတူဥပဒေနင့်အညီ ယင်းကိစ္စကို ကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်သည်။ သင်တစ်ဦးတည်းသာ တာဝန်ရိပါသည်။ သင်၏လောင်းကစားအသေးစိတ်အချက်အလက်များမန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန်။ သင့်လောင်းကြေးငွေထည့်သည့်အခါတွင် ဤနေရာတွင် အခြားလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့်။ ငါတို့ဆီက အတည်ပြုချက်လည်း ရိတယ်။ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ရုတ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်း မပြုနိုင်ပါ။ င့် သင်တင်ထားသော လောင်းကြေးကို လက်ခံကြောင်း အထောက်အထား ခိုင်လုံစွာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါမည်။ 

 

လောင်းကြေးအားလုံးကို အော်ပရေတာ၏ ငွေပေးငွေယူမတ်တမ်းဒေတာဘေ့စ်တွင် သိမ်းဆည်းပြီး တ်တမ်းတင်ထားကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ အရောင်းအဝယ်အတွက် ခိုင်လုံသော အထောက်အထားဖြစ်လိမ့်မည်။ င့် ငွေပေးငွေယူတစ်ခုစီတိုင်း စုစုပေါင်းအချိန်ကို ထားရိခဲ့သည်။ 

 

ဤနေရာရ အခြားလိုအပ်ချက်များအားလုံး ပြည့်မီပါက လောင်းကစားများ အကျုံးဝင်သည်ဟု ယူဆပါမည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူက လက်ခံပြီး ငွေပေးငွေယူနံပါတ်ကို သင့်စခရင်ပေါ်တွင် ပြသသည့်အခါ။ သင်၏ ငွေပေးငွေယူ တ်တမ်းသို့ တိုက်ရိုက် ရောင်ပြန်ဟပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပွဲစဉ်စတင်ပြီးနောက် အလောင်းအစားကို လက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းနင့်/သို့မဟုတ် သင့်လောင်းကြေးကို သင်ထည့်သည့်အချိန်တွင် ရလဒ်ကို သိသောအခါတွင် ဖြစ်သည်။ ပွဲစတင်ပြီးနောက် လောင်းကစားအတွက် ဖွင့်ထားသည့် အမားအယွင်းတစ်စုံတစ်ရာ ကျန်ရိနေပါက င့်/သို့မဟုတ် ရလဒ်ကို သိရိသည့်အခါ။ ပံ့ပိုးပေးသူသည် သင့်အား အကိုးအကားမပါဘဲ လောင်းကစားပြုလုပ်သည့် မည်သည့်လောင်းကြေးကိုမဆို ငြင်းပယ်ရန် သို့မဟုတ် ပျက်ပြယ်ရန် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရိပါသည်။ လောင်းကြေး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လက်ခံခြင်းသည် အော်ပရေတာ၏ တစ်ခုတည်းသော ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဖြစ်သည်။ သံသယဖြစ်စရာများကို ောင်ရားရန်အတွက်၊ ဤအပိုဒ် 8.9 သည် "အချိန်" သို့မဟုတ် "ပထမပိုင်းအချိန်" လောင်းကစားအတွက် လောင်းကစားခြင်းကို တားမြစ်ထားခြင်းမရိပါ။ ပြိုင်ပွဲစတင်မည့်အချိန်ကို Website တွင်ကြေငြာပေးပါမည်။ အချက်အလက်အတွက်သာ အသုံးပြုသည်။ အော်ပရေတာ၏ ပေါ့ဆမုကြောင့်ဖြစ်သော လောင်းကြေးကို လက်ခံရခြင်းအကြောင်းရင်းရိလျင်။ ဉ်ပြိုင်မ သို့မဟုတ် ပြိုင်ပွဲစတင်ပြီးသည်နင့် ဝန်ဆောင်မုပေးသူက ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ကို လက်ဝယ်ရိပါသည်။ သို့မဟုတ် လောင်းကြေးတစ်ခုစီကို ပျက်ပြယ်စေခြင်း၊ အခြားသတိပေးချက်များမပါဘဲ အားကစားတစ်ခုစီအတွက် သို့မဟုတ် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုစီအတွက် စည်းမျဉ်းများအတွင်း ပြိုင်ပွဲရလဒ်များ သို့မဟုတ် လောင်းကစားပြီးဆုံးသည့်နေ့တွင် ဆုံးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမုများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူက ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ မူရင်းလောင်းကြေးငွေကို အတည်ပြုပေးပါမည်။ 

 

အားကစားပွဲကျင်းပမည့်နေရာကို ပြောင်းလဲပါက မူလတည်နေရာအပေါ်အခြေခံ၍ လောင်းကစားများအားလုံး ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

;ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရရိသူ သို့မဟုတ် ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသည့်နေ့တွင် ဂိမ်းကိုဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ လောင်းကြေးစည်းမျဉ်းများပေါ် မူတည် 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူက ဆိုင်းငံ့ထား၊ ကန့်ကွက်၊ သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲထားသော ဂိမ်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ လောင်းကစား၏ရည်ရွယ်ချက်အရ ပွဲသို့မရေတွက်နိုင်သော အလောင်းအစားများပါဝင်နိုင်ရန်။ သို့မဟုတ် လောင်းကစားအများအပြားတွင် ရွေးချယ်မုများကို ပျက်ပြယ်စေပါသည်။ အလောင်းအစားသည် ကျန်ရွေးချယ်စရာများကိုသာ ဆုံးဖြတ်ပါမည်။ စျေးနုန်း၊ လိုင်းနင့် အသာပေးတစ်ခုစီသည် အတက်အကျပေါ်မူတည်၍ သင်သဘောတူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မ လောင်းကြေးလက်ခံချိန်တွင် ယခင်စျေးနုန်းကို သတ်မတ်ပေးပါမည်။ အမားအယွင်းတစ်ခု၊ အမားတစ်ခု သို့မဟုတ် စနစ်ကျရုံးမုသည် လောင်းကြေးတစ်ခု၏ ားယွင်းသောစျေးနုန်း၊ လိုင်း သို့မဟုတ် အသာစီးရသည့်အခါ၊ အကယ်၍ ၎င်းသည် အကြိမ်ရေ/ထပ်လောင်း လောင်းကြေးဖြစ်လျင် ပျက်ပြယ်သွားပါမည်။ လွဲမားမု၊ အမားအယွင်းများ သို့မဟုတ် ကျရုံးမုများကို ဆောလျင်စွာ ပြုပြင်ပေးပါမည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူက ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိကျသော လေးနက်မုများ၊ လိုင်းများ၊ အသာစီးများဖြင့် အစားထိုး လောင်းကစားရွေးချယ်မုများ ပေးဆောင်ရန် သင့်ထံ ဆက်သွယ်ရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင့်ထံမ ပွဲတစ်ခုတွင် တစ်ပြိုင်နက် လောင်းကြေးများကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ အလောင်းအစားနင့် ဆက်စပ်သော အရောင်းအ၀ယ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည် ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ စီရင်ချက်အား အကျဉ်းချုပ်နင့် အပြီးသတ်အဖြစ် သတ်မတ်သည်။ 

 

RNG သည် သင်္ကေတများ သို့မဟုတ် ကတ်များကို ကျပန်းရာဖွေခြင်းအတွက် စနစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သင်အသိအမတ်ပြုပါသည်။ ကာစီနိုဂိမ်းများ၏ ရလဒ်များနင့် အခြားလုပ်ဆောင်မုများ ထိုကျပန်းမျိုးဆက်မ ၎င်းသည် သင်သဘောတူပြီး လက်ခံသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ကတ် သို့မဟုတ် သင်္ကေတတစ်ခုခုဆွဲခြင်း၏ရလဒ်။ RNG လုပ်ဆောင်သောကျပန်းမျိုးဆက်စနစ်အပေါ်အခြေခံ၍၎င်းကိုနောက်ဆုံးဟုယူဆသည်။ 

 

9. ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင် 

သင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုသည့် ဆော့ဖ်ဝဲကို သင်လက်ခံပြီး သဘောတူပါသည်။ (ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများဖြင့်) ဝန်ဆောင်မု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သင့်စက်မတစ်ဆင့် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် အဝေးမဆက်သွယ်ခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်မုပေးသူနင့်/သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ လိုင်စင်ရိသူများ၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များဖြစ်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးတွင် မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမျ သင်ရရိမည်မဟုတ်ပါ၊ ကေဘယ်လ်ပို့ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ပို့ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ားရမ်းခြင်း၊ ားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် လိုင်စင်အပါအဝင် ပြုပြင်ခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပွားခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ အများသူငာပြသခြင်း၊ ထုတ်လွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် လိုင်စင်ပြုလုပ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခုခုကို ာပါ၊ သို့မဟုတ် ာပါ။ သို့မဟုတ် အခြားသော ဆက်သွယ်ရေး သို့မဟုတ် ခြားပါတီများ သို့မဟုတ် အခြားသော ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များတွင် ရရိနိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် သင်ပုန်းကြီး သို့မဟုတ် အခြားသော မီဒီယာနင့်/သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာများ 

ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင့်အား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ သီးသန့်မဟုတ်သော၊ လွဲပြောင်းနိုင်သောအခွင့်အရေးများကို ပေးဆောင်ရန် သဘောတူပါသည်။ တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် မူပိုင်ခွင့်ကို ရုပ်သိမ်းပြီး တပ်ဆင်မုအတွက် ပေးထားသည့် သင့်စက် (လိုင်စင်) တွင် ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုကာ သင်ပင်မအသုံးပြုသူဖြစ်သည့် စက်ပစ္စည်းမတစ်ဆင့် ၎င်းကို အသုံးပြုပါ ဆော့ဖ်ဝဲလ်အား သုံးစွဲသူများအား ပေးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းအတွက်သာ ဝန်ဆောင်မုပေးသူမ လိုင်စင်ရထားပြီး ပြင်ဆင်ထားပါသည်။  

 

သင်သည် အောက်ပါအတိုင်း သင့်ကိုယ်စား မည်သည့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအက်ဥပဒေမ ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ- ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ပျူတာကိရိယာများတွင် ဆော့ဖ်ဝဲကို ထည့်သွင်းပါ သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းပါ။ သို့မဟုတ် အခြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်အား အခြားဖော်မတ်များမတစ်ဆင့် အသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ သို့မဟုတ် သင်ပုန်းကြီး အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မ သို့မဟုတ် အခြားသူများနင့် ခရီးဝေးဆက်သွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ားရမ်းခြင်း၊ ားရမ်းခြင်း၊ လိုင်စင်နစ်ဆ၊ မိတ္တူ၊ လွဲပြောင်းခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ရရိအောင်လုပ်ပါ။ င့်/သို့မဟုတ် အခြားသူများအား ဆော့ဖ်ဝဲလ်အသုံးပြုမုကို လိုင်စင်ထုတ်ပေးပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲကို အခြားသူများကို အသုံးပြုခွင့်ပေးပါ။ အခြားသူများ အသုံးပြုနိုင်သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်မတဆင့် (ကန့်သတ်မရိ၊ အတုခိုးခြင်းအပါအဝင်) မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို ဖန်တီး သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ပါ။ 

ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အားလုံးနင့်/သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်၏ အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကို အခြေခံ၍ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြန်လည်စီစဉ်ခြင်း၊ ပြန်လည်စုစည်းခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ာဖွေခြင်း၊ ဖန်တီးခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နင့် သက်ဆိုင်သည့် အသုံးပြုသူစာရွက်စာတမ်းများ သို့မဟုတ် အားလုံးကို အခြေခံ၍ ကူးယူ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆင်းသက်လာသော အလုပ်များကို ဖန်တီးပါ။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ လုံခြုံရေးစနစ်အား ဝင်ရောက်ရန် သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ လုံခြုံရေးစနစ်အား ောင်ကွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်နင့် ဆက်စပ်၍ (မသတ်မတ်ထားသော စက်ရုပ်များ သို့မဟုတ် အလားတူကိရိယာများအပါအဝင်) တစ်ခုခုတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲနင့်/သို့မဟုတ် တစ်ခုခုကို အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ရန် ကြိုးပမ်းပါ။ ၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များ။ ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ပေးထားသည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နင့် ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုသူ စာရွက်စာတမ်းများကို သင်လက်ခံပြီး သဘောတူပါသည်။ ဝန်ဆောင်မုပေးသူပိုင်ဆိုင်သော င့်/သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကိရိယာများ စသည်တို့မတဆင့်။ င့်/ို့မဟုတ် လိုင်စင်ရိသူများနင့် မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမတ်တံဆိပ်နင့် ဉာဏအခွင့်အရေးများနင့် ပိုင်ဆိုင်မုများဖြစ်သည့် သဘောတူညီချက်ကို ရပ်စဲခြင်းမလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို မူပိုင်ခွင့်၊ သဘောတူညီချက်အရ လိုင်စင်များကို အလိုအလျောက် ရုပ်သိမ်းမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးသည်နင့် သင်သည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်သွားလိမ့်မည်။ ပြီးလျင် သင့်စက်မ ဆော့ဖ်ဝဲကို ဖြုတ်ရပါမည်။ 

 

ဤဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် မည်သည့်အာမခံချက်၊ အခြေအနေများ၊ အလုပ်များ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားပြုမုများ၊ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းမရိဘဲ "အဖြစ်" ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဤနေရာတွင် ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် စည်းကမ်းချက်များ၊ အခြေအနေများနင့် အာမခံချက်များကို မပါဝင်ပါ။ (ဝယ်ယူရောင်းချနိုင်မု၊ အရည်အသွေးနင့် သင့်လျော်မုအပေါ် စိတ်ကျေနပ်မ အပါအဝင်) င့် ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် သင့်လိုအပ်ချက်များနင့် ကိုက်ညီမည့်ဆော့ဖ်ဝဲကို အာမခံမပေးပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ချိုးဖောက်မုမရိခြင်း သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ခြင်းမရိကြောင်း ပေးသွင်းသူက အာမခံမပေးပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲ၏လည်ပတ်မုပျက်လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင် ချို့ယွင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ပြုပြင်ပြီးပါက သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲဆာဗာတွင် ဗိုင်းရပ်စ်များ ကင်းစင်ကြောင်း၊ အဆက်အသွယ်များ သို့မဟုတ် စနစ်ပျက်ယွင်းမုများသည် တ်တမ်း၏စီမံခန့်ခွဲမုနင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ သီလရင် သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲ၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု၊ ကျွန်ုပ်တို့နင့် ဆော့ဖ်ဝဲပံ့ပိုးပေးသူသည် သင့်အတွက် သို့မဟုတ် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကုန်ကျစရိတ်များ သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအတွက် တာ၀န်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့သောအမားကြောင့် ဆုံးရုံးမ သို့မဟုတ် အရေးဆိုမ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာဂိမ်းများကို မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်မ ဖျက်ခြင်းမ ဖြစ်ပေါ်လာသော အမားအယွင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဝန်ဆောင်မုပေးသူသည် အခွင့်အရေးကို လက်ဝယ်ရိပါသည်။ ထိုသို့သော အမားများကို ပြင်ရန် အခြားလုပ်ဆောင်မုများ ပြုလုပ်ပါ။ 

 

ဆော့ဖ်ဝဲလ်အသုံးပြုမ သင်သည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ကာ သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်ရိကြောင်း သင်သဘောပေါက်သည်။ ၎င်းသည် ဝန်ဆောင်မုပေးသူ၏ ထိန်းချုပ်မုအောက်တွင် မရိသည့်အပြင် ဤကိစ္စတွင် ဝန်ဆောင်မုပေးသူက တာဝန်မရိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ့ဆမုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်မ သို့မဟုတ် သေဆုံးမုမလွဲ၍ ဆုံးရုံးမုတစ်စုံတစ်ရာ၊ 

ဆော့ဖ်ဝဲသည် လျို့ဝက်အချက်အလက်များကို စုဆောင်းသည်။ ၎င်းသည် ဆော့ဖ်ဝဲအတွက် အရေးကြီးပြီး တန်ဖိုးရိသော အချက်အလက်ဟု